Monica Mallampalli, Ph.D. , ที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์อาวุโสและ Martha Nolan ที่ปรึกษาด้านนโยบายอาวุโสของ HealthyWomen ยังคงดำเนินงานด้านการสนับสนุนของเราในด้านการปฏิบัติการของพวกเขาใน ภูเขา, “FDA ต้องการข้อมูลที่ดีกว่าในการรักษาอาการปวดเรื้อรัง”

You might also enjoy: